AJOFM GIURGIU

Sos. Bucuresti, Bl.202/5D, mezanin

Telefon / fax: +40.246.230.613

                        +40.246.230.606

                        +40.372.219.982

Punct de lucru Bolintin Vale:

Str. Republicii

Telefon / fax: +40.246.271.066

Email: ajofm@gr.anofm.ro

_______________________________

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 08:00 - 16:30

Vineri:       08:00 - 14:00

Operator date caracter personal nr. 562

      

INDEMNIZATIA DE SOMAJ

 

Indemnizatia de somaj este o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în munca.

In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:

 • le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;
 • le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 • le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
 • le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 • au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
 • le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 • reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;
 • le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a)-e), g) şi h), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj.

Conditiile esentiale pe care trebuie sa le indeplineasca aceste persoane pentru a beneficia de indemnizatie de somaj sunt urmatoarele:

 • stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
 • sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 • unt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

 Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, indemnizatia de somaj se acorda somerilor , pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute mai sus este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

   a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

   b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, sunt:

 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei de somaj

 • actul de identitate (original si copie);
 • certificat de nastere, casatorie ( original si copie) ;
 • acte de studii si calificare (original si copie) ;
 • carnetul de munca (original si copie) ;
 • adeverinta de vechime de la data de 01.01.2011
 • decizia de incetare a raporturilor de munca
 • adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;
 • adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat ;
 • adeverinta de la unitate privind privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj (ANEXA NR.26)
 • dosar cu sina.

             Indemnizatia de somaj acordata absolventilor

            Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din eprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita

          Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii trebuie sa se inregistreze in termen de 60 de zile de la absolvire la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luati in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca.

          Daca nu se inregistreaza in termen de 60 de zile, absolventii pierd dreptul de a beneficia de indemnizatie de somaj.

          Termenul de 60 de zile se calculeaza incepand cu data de 01 ale lunii urmatoare celei inscrise pe actul de absolvire, iar nerespectarea acestuia atrage dupa sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de somaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt :

 • CI (copie şi original);
 • act de studii sau adeverinţă (copie şi original);
 • certificat de naştere (copie şi original);
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie şi original);
 • adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;
 • adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat;
 • declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant(notariat);
 • dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

 

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

 • să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 • să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;
 • să caute activ un loc de muncă.
 • să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj poate interveni in urmatoarele situatii:

 • la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
 • pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ;
 • la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni;
 • la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa;
 • pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni;
 • la data pensionării pentru invaliditate;
 • pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul şi din cauza practicii profesionale;
 • pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii, în situaţia în care aceste drepturi băneşti se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj
 • la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în situaţia în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile lit. d).
 • la data începerii desfăşurării unei activităţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe

In cazul suspendarii indemnizatiei de somaj pentru neprezentarea lunara la viza, repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii

Plata indemnizatiei de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:

 • la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni;
 • la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;
 • dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni;
 • la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;
 • la data plecării din ţară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
 • la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
 • în cazul decesului beneficiarului;
 • la data expirarii perioadei legale de plata;
 • la data expirarii perioadei in care era posibila repunerea in plata dupa suspendare
 • la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul persoanelor asimilate şomerilor
 • la data de la care îşi începe desfăşurarea activităţii în funcţii elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului
 • la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situaţia soldaţilor şi gradaţilor voluntary
 • la data promovării concursului naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii
 • de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe

VIZITATORI
IP-ul tau este:54.166.249.93
Astazi13-11-2018

Proiect INSERT

cub

Facilitarea accesului la ocupare si integrare sociala pentru 800 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti – Ilfov.

click aici

Proiect PROACTIV

pro inima

Proiectul isi propune sa imbunatateasca sansele de angajare ale grupului tinta prin masuri de ocupare active, inovative si flexibile.

click aici...

Formarea profesionala continua

Modern Design

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piata muncii si in viata activa a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

© 2016 Cosmin Cristescu